40% số người biểu tình bị bắt ở Đại học California–Irvine không có mối liên hệ nào với trường này

Hai giảng viên được cho là nằm trong số những người bị bắt.