5 vấn đề quan trọng cần cân nhắc trước khi mua xe điện