62,000 vệ binh, binh sĩ trừ bị chưa chích ngừa đối mặt với việc mất lương