8 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng Hòa