Các thẩm phán liên bang bác bỏ các điều luật về tính liêm chính trong bầu cử được GOP hậu thuẫn ở Georgia và Texas