AI có thể khiến cuộc khủng hoảng cờ bạc của Mỹ quốc tồi tệ hơn gấp nhiều lần

Trừ khi có sự thay đổi mạnh mẽ, nếu không chúng ta sẽ chứng kiến những mục tiêu của công nghệ ngày càng xa rời mục tiêu cần thiết cho một xã hội văn minh.