Ai là người được nhắc đến nhiều hơn cựu TT Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng Hòa