Ai là những người chạy khỏi các tiểu bang Dân Chủ?