Alibaba bổ nhiệm giám đốc tài chính mới, cải tổ các doanh nghiệp thương mại điện tử