Ẩn sau bộ máy tuyên truyền phức tạp mà ĐCSTQ thao túng là ý đồ truyền bá tư tưởng cộng sản (Phần 3)