Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.1): Lòng ôm chí lớn, ẩn thân giấu tài