Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P. 9): Oan khuất ở nhà chuông