Ảnh hưởng của lối suy nghĩ tiêu cực và một vài gợi ý thay đổi