Áo: 15,000 người bị cảnh sát kiểm tra trong ngày đầu của ‘đợt phong tỏa người chưa chích ngừa’