Bão số 2: Suy yếu thành ATNĐ sau khi vào khu vực Thái Bình đến Nghệ An