Arizona: Bà Kari Lake không nhượng bộ sau khi Quận Maricopa chứng nhận kết quả