Ba chị em òa khóc khi được cha dượng nhận làm con chính thức