Bà Kari Lake cho biết bị ‘một số người quyền lực’ cố gắng mua chuộc để khiến bà rời chính trường