Ba quốc đảo quan trọng ở Thái Bình Dương chịu áp lực từ chiến dịch gây ảnh hưởng ác ý của Trung Quốc