Bài diễn văn của ông Tucker Carlson sau chương trình Fox News cuối cùng đang lan truyền nhanh chóng