Bài viết chuyên sâu: Sự can thiệp bí mật và ngày càng gia tăng của ĐCSTQ ở Canada

Báo cáo do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada công bố nêu chi tiết các chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để can thiệp ở ngoại quốc.