Băng dán đầu của ông Kim Jong Un được thêm vào danh mục những bí ẩn về sức khỏe