Báo cáo 50 tiểu bang: Các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang ở trong điều kiện kinh tế tốt nhất