Vẻ ngoài hữu dụng của các thành viên già cả thuộc Đảng Dân Chủ