Báo cáo: Các ưu tiên về DEI can thiệp vào việc tuyển dụng của FBI và làm suy yếu an ninh quốc gia

Một báo cáo của một nhóm các đặc vụ và nhà phân tích FBI hiện tại và trước đây tuyên bố rằng các chính sách của DEI đang ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng của FBI và làm suy yếu an ninh quốc gia.