Báo cáo chỉ trích nhóm quản lý danh sách cử tri ở 33 tiểu bang