Báo cáo của Biện lý Durham tiết lộ những thiếu sót nghiêm trọng của FBI trong cuộc điều tra cựu TT Trump

Biện lý Đặc biệt phát hiện cuộc điều tra có ‘thiếu sót nghiêm trọng’ và cơ quan này đã không nhận ra do thiên kiến xác nhận