Báo cáo của GAO nêu chi tiết cảnh báo của các cơ quan chấp pháp về sự kiện ngày 06/01