Báo cáo: Hàng thập niên tiến bộ của học sinh bị xóa sổ, điểm số các môn toán và đọc hiểu quốc gia thấp lịch sử