Báo cáo: Mạng lưới Trung Quốc tiến hành chiến dịch gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ