Báo cáo tài chính của cựu TT Trump cho thấy đại tập đoàn kinh doanh của ông đang phát triển