Báo cáo: Trung Quốc có nguy cơ không đạt được các mục tiêu khí hậu do phê chuẩn một loạt dự án điện than