Báo chí độc lập là giải pháp cho sự kiểm duyệt và cuộc chiến truyền thông đối với tín ngưỡng