Bão nhiệt đới Hilary: Người dân sơ tán, các hoạt động bị hủy bỏ ở Nam California