Tỷ lệ thất nghiệp của San Francisco tăng, tỷ lệ văn phòng trống vẫn cao

Văn phòng quản lý tài chính của thành phố báo cáo rằng, tình trạng thất nghiệp ở San Francisco chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, và nhà hàng khách sạn.