Các cảnh báo bắt đầu có hiệu lực với California khi bão Hilary đổ bộ vào Mexico