Báo ứng thời Cách mạng Văn hóa: Bồ Tát hiển linh, oan hồn truy sát