Bất chấp thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden, ông Comer vẫn tập trung điều tra các giao dịch kinh doanh của tổng thống