Bị đẩy đến đường cùng, người Trung Quốc tìm kiếm một cuộc sống mới nơi xứ người