Trung Quốc: Tình trạng đóng cửa doanh nghiệp khiến sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm được việc làm