Bị đơn 06/01 đầu tiên nộp đơn kiện yêu cầu triệu tập