Biện lý Quận Alvin Bragg bị kiện sau khi từ chối tiết lộ hồ sơ vụ án của ông Trump