Biện lý Quận Manhattan: Ông Trump đã khai man về các khoản hoàn lại cho luật sư