Cựu TT Trump đề nghị chuyển vụ án của Biện lý Quận Manhattan sang Đảo Staten