Bộ Lao động: Quy định về vaccine COVID-19 của OSHA có thể được mở rộng với các doanh nghiệp nhỏ