OSHA ban hành lệnh bắt buộc chích ngừa; 84 triệu nhân viên phải đối mặt với hạn chót ngày 04/01