Bộ Ngoại giao: Không thể xác nhận Taliban có đang giữ phi cơ Hoa Kỳ làm con tin ở Afghanistan hay không