Bộ Ngoại giao xây dựng mạng lưới quốc tế để chống chủ nghĩa khủng bố trong nước