Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thu hồi hơn 9 tấn thịt bò đông lạnh

Cả Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và bên nhập cảng đều chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về phản ứng tiêu cực khi sử dụng sản phẩm.