4 công ty đào tạo phi công quân sự cho Trung Quốc bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen

Một tuyên bố của Bộ Thương mại cho biết: ‘Hoạt động này đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.’